Novinky

Občianske zhromaždenie doplnia pozorovatelia, kontrolný tím a zainteresované strany. Ste jedným z nich?

Mesto Trnava s partnermi Človek za klímu a PDCS pripravujú prvé občianske zhromaždenie na Slovensku. Okrem obyvateľov, ktorí budú diskutovať o tom, ako naše mesto čo najlepšie pripraviť na zmenu klímy, budú účastníkmi aj tzv. zainteresované strany, kontrolný tím a pozorovatelia. Ak máte záujem byť jedným z nich a spĺňate podmienky, prihláste sa cez príslušný online formulár.

Stretnutia občianskeho zhromaždenia sa uskutočnia:

  • v stredu 1. júna od 16.00 do 19.30 h
  • v utorok 7. júna od 16.00 do 19.30 h
  • v sobotu 18. júna od 9.00 do 19.00 h

Zainteresované strany

Zainteresovaná strana je organizácia, inštitúcia alebo neformálna skupina ľudí, ktorých činnosť súvisí s predmetom zhromaždenia, alebo ktorých sa jeho téma priamo dotýka.
Zainteresované strany majú právo urobiť ústnu prezentáciu počas zasadania členov zhromaždenia, ktorá môže odkazovať na prejavy odborníkov (v rámci časových možností).

>>> Registračný formulár pre zainteresované strany


Pozorovatelia

Tí, ktorí sa odborne alebo akademicky zaoberajú problematikou občianskych zhromaždení, alebo majú záujem takéto zhromaždenie zorganizovať, sa môžu zúčastniť na plenárnych zasadnutiach zhromaždenia ako pozorovatelia. Môžu byť prítomní na všetkých zasadnutiach členov zhromaždenia, avšak bez práva zúčastniť sa diskusie alebo hlasovať.
Pozorovateľmi nemôžu byť odborníci ani zástupcovia zainteresovaných strán.

>>> Registračný formulár pre pozorovateľov


Kontrolný tím

Kontrolný tím dohliada na poctivý a spravodlivý priebeh občianskeho zhromaždení, v súlade so stanovenými normami. Kontrolný tím programu občianskeho zhromaždenia Trnava bude celkovo zahŕňať tri miesta:

  • jeden mandát pre vymenovaného zástupcu primátora,
  • jedno miesto pre poslanca mestského zastupiteľstva vybraného žrebom zo skupiny dobrovoľníkov,
  • jedno miesto pre vyžrebovaných zástupcov mimovládnych organizácií alebo neformálnych skupín.

Kontrolný tím programu zhromaždenia správne plní svoju úlohu, keď sa účastní na príslušných zasadnutiach zhromaždenia (ustanovujúce a vzdelávacie) a monitoruje súlad programu zhromaždenia s normami zhromaždenia.

>>> Registračný formulár pre kontrolný tím