Dvor 1 na Hospodárskej

Zámerom projektu je revitalizácia ďalšieho vnútroblokového priestoru na Hospodárskej ulici v druhej časti bližšie k Študentskej ulici od ulice Sládkovičova. Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. 

Ide o vytvorenie uceleného priestoru pre oddychovo – spoločenské aktivity rezidentov všetkých vekových kategórií s rôznymi záujmami a potrebami. Projektová dokumentácia pre Dvor 1 rieši návrh obnovy vnútrobloku. Úprava zahŕňa výmenu povrchov komunikácií a parkovísk, doplnenie parkovacích miest, rekonštrukciu a doplnenie mobiliáru, herných a športových prvkov, výrub a výsadbu drevín, rekonštrukciu osvetlenia a vybudovanie nového stojiska pre polopodzemné kontajnery.

Rozloha riešeného územia 3 611 m2

Hodnota investície
predbežne 312 018 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2018

Architektonická súťaž

2021

Projektová dokumentácia

2021

Územné rozhodnutie

2022

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt