Dvor na Koniarekovej

Trnavská samospráva chce v najbližších rokoch obnoviť všetky vnútrobloky v meste vrátane opatrení vychádzajúcich z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy a manažmentu s dažďovou vodou. Vnútroblok na Koniarekovej ulici má svoj ideový návrh, ktorý bol prerokovaný s obyvateľmi danej lokality. Práve prebieha majetkovo právne usporiadanie pozemkov.

V rámci obytného dvora na Koniarekovej bude herná zóna – pre deti predškolského veku do 6 -10 -12 rokov, prvky pre deti so zdravotným hendikepom, malé zostavy fit a workout prvkov, kľudové zóny s odpočinkovými a spoločenskými aktivitami pre obyvateľov všetkých vekových kategórií vrátane seniorov s cieľom podporiť život miestnych komunít zložených z obyvateľov bytových domov. Pri rozmiestňovaní aktivít, mobiliáru a hracích prvkov sa bude prihliadať aj na pohodu bývania v priľahlých bytových domoch.

  • v území bude zabezpečená bezbariérovosť chodníkov a spevnených plôch s uplatnením opatrení, ktoré vychádzajú z adaptačnej stratégie na dopady zmeny klímy
  • povrchy budú z vodopriepustných materiálov
  • parkovacie plochy a ich kapacita nebude predmetom revitalizácie

Rozloha riešeného územia: 3 557 m2

Hodnota investície
predbežne 220 000 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2021

Ideová štúdia

2021-2022

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

Územné rozhodnutie

Realizačná dokumentácia

projektová dokumentácia bude podkladom pre vydanie stavebného povolenia a realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt