Dvor D na Hospodárskej

Zámerom projektu je revitalizácia štvrtého vnútroblokového priestoru na Hospodárskej ulici v časti bližšie k železničnej stanici medzi ulicami Kollárova a Sládkovičova. Proces participatívneho plánovania sa začal verejnými stretnutiami v roku 2017, na ktorých sa diskutovalo o novej podobe tohto priestoru. Verejnosť mala možnosť vyjadriť svoje návrhy a pripomienky aj prostredníctvom dotazníkov. Výsledky prieskumu verejnej mienky mesto zapracovalo do podkladov architektonickej súťaže, pretože cieľom participatívneho plánovania je pristupovať k tvorbe verejných priestorov tak, aby ich výsledná podoba zodpovedala potrebám návštevníkov a slúžila im čo najlepšie. Navrhované riešenie zohľadňuje zlepšenie enviromentálnych aspektov v mestskom prostredí a adaptáciu urbanizovaného prostredia na zmenu klímy. 

Súčasťou projektu je vytvorenie oddychovej zóny doplnenej funkčne a esteticky o mobiliár v podobe lavičiek s operadlom, opierkami pod ruky na betónových blokoch, sedacími betónovými blokmi a piknikovým stolom.

Rozloha riešeného územia 5 100 m2

Schválená žiadosť o nenávratný finančný príspevok vo výške 225 473 eur

Hodnota investície
237 911 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2022
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2018

Architektonická súťaž

2018

Projektová dokumentácia

2019

Stavebné povolenie

2021

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

2021

Realizácia

2021-2022

Dokončený projekt