Komplexná obnova mestského opevnenia

Mesto Trnava pripravuje komplexnú obnovu unikátnej národnej kultúrnej pamiatky – trnavského mestského opevnenia. Už v roku 2021 dala samospráva vypracovať prvú etapu predprojektovej prípravy týkajúcu sa architektúry, ktorá nadväzuje na už spracované koncepčné materiály a zároveň upresňuje predstavu o dotvorení ostávajúcich častí opevnenia tak, aby pokračovali v začatej jednotnej línii obnovy. 

Zatiaľ sú naplánované dve etapy vyhotovenia predprojektovej dokumentácie. Predmetom riešenia v ďalších etapách by mal byť okrem iného aj jednotný informačný systém, spevnené plochy prezentujúce hradbovú uličku, obnova priekop formou parkov, vo vybraných polohách aj s náznakom vody. Návrh regulatívov by sa mal skoordinovať aj s návrhom iluminácie, riešením dopravy či funkčným využitím priľahlých priestorov. Počíta sa aj s návrhom materiálov, ktoré sa budú jednotne využívať v rámci obnovy celého opevnenia.

Cieľom mesta je komplexne spracovaný postup, ktorý prispeje nielen k zdarnej prezentácii našej rano-stredovekej pamiatky, ale aj ojedinelého princípu obnovy, zvýrazňujúceho jedinečnosť tohto unikátneho urbanistického systému.

Hodnota investície
Zatiaľ nie je vyčíslená
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Pamiatky Pamiatky
Mestská časť
Stred (centrum mesta, Špíglsál)
Lights

Časová os projektu

2021

Predprojektová príprava

2023

Projektová dokumentácia

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt