Rekultivácia skládky komunálneho odpadu

Práce na skládke tuhého komunálneho odpadu na Zavarskej ceste pozostávali z hrubých terénnych úprav, pokládke rekultivačných a pokryvných vrstiev, recirkulácie priesakových vôd, ale aj z rekonštrukcie obslužnej komunikácie.

Na zatrávnenie zrekultivovanej kopule bolo použitých 419 kg osiva a vysadených 1 320 ks krovín.

Rozloha riešeného územia 1,51 ha


Hodnota investície
525 048 €
Building
Stav projektu
Zrealizované 2021
Kategória
Odpadové hospodárstvo Odpadové hospodárstvo
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights