Rozšírenie cintorína na Kamennej ceste

Cieľom tejto realizácie je na vymedzenom území zabezpečiť rozšírenie areálu existujúceho cintorína s vyčlenením nových plôch pre pochovávanie, základnej komunikačnej siete, verejného osvetlenia, vodovodu, plôch na umiestnenie veľkokapacitných kontajnerov, zelene, a mobiliáru.

Nová plocha je rozčlenená chodníkmi zo zhutnenej štrkodrvy na hrobové sektory. V strede každého druhého hrobového sektora je vynechaný voľná lokalita, 3 väčšie lokality sú navrhnuté v strede so stromom a podrastom trvalkového záhonu. Plocha bude slúžiť na alternatívne možnosti pochovávania prírodného charakteru v ploche trávnika alebo ploche trvalkového záhonu. Zvyšných 7 lokalít je určených na rozjímanie a kľudové posedenie na lavičke umiestnenej pod stromom s trvalkovým záhonom.

V strede všetkých 10 lokalít je umiestnený solitérny strom a plochu okrem trvalkových záhonov tvorí trávnik. Súčasťou rozšírenia je aj urnová lúku, priestor pre pochovávanie v urnách umiestnených v štrkových poliach. Povrch medzi štrkovými poľami je s úpravou kvitnúcej suchomilnej lúky. Spolu so stromami a lúčnym porastom celá plocha pôsobí viac prírodným vzhľadom. Prírodný charakter má tiež plocha na okraji hrobových sektorov a obvodovej komunikácie na západnej strane, kde sú v trávobylinnom poraste umiestnené solitérne stromy a trvalkové záhony. Stredom prechádza spevnený chodník s odberným miestom pre vodu. Počet hrobov spolu je navrhnutých 520, počet hrobových miest spolu (82 dvoj hrobov = 164 miest) je navrhnutých 602. Okrem nich je navrhnutý priestor na urnovej lúke pre 30 urien a 3 lokality pre prírodné pochovávanie po 10 miest, spolu 30 miest pre alternatívne pochovávanie. Všetkých hrobových miest spolu je 662.


Hodnota investície
168 656 €
Building
Stav projektu
Zrealizované
Kategória
Verejný priestor Verejný priestor
Mestská časť
Západ (Prednádražie)
Lights