Vnútroblok na Spartakovskej

Vnútroblok na Spartakovskej, za zimným štadiónom, ponúkne nové možnosti relaxačno-športových a spoločenských aktivít pre všetky vekové kategórie.

Vybudované budú pobytové plochy a priestory s hernými, športovými i vodnými prvkami vrátane nového mobiliáru, zelene, čiastočne spevnených plôch a prvkov technickej infraštruktúry. Nové možnosti aktívneho i pasívneho odpočinku majú prispieť k posilňovaniu susedských vzťahov a odbúravaniu sídliskovej anonymity.

Pre Mesto Trnava je jednou z hlavných priorít adaptácia na zmeny klímy, preto ani pri tomto projekte nebudú chýbať opatrenia na zmiernenie dopadov klimatických zmien – manažment dažďových vôd v území a vodozádržné opatrenia.

Pripravovaná humanizácia tohto vnútrobloku je súčasťou participatívneho plánovania, ktoré v Trnave funguje od roku 2016. Jeho zmyslom je zapojiť do úprav verejných priestorov širokú verejnosť, vypočuť názor obyvateľov a dať priestranstvám takú podobu a funkciu, ktorá bude jeho návštevníkom slúžiť čo najlepšie.

Rozloha riešeného územia: 30 000 m2

Hodnota investície
predbežne 1 415 772 €
Building
Stav projektu
V príprave
Kategória
Vnútrobloky Vnútrobloky
Mestská časť
Východ (Družba, Hlboká, Vozovka)
Lights

Časová os projektu

2021

Architektonická štúdia

2021

Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie

2021

Územné rozhodnutie

2022

Projektová dokumentácia pre realizáciu stavby

Stavebné povolenie

Verejné obstarávanie na zhotoviteľa stavby

Realizácia

Dokončený projekt