Participatívne plánovanie

Zmeškali ste online prezentáciu štúdie k obnove Linčianskej? Pozrite si záznam a pošlite mestu svoje pripomienky

Víťazi architektonickej súťaže na revitalizáciu deviatich dvoroch v obytnom súbore Generála Goliana predstavili v utorok 7. septembra 2021 online formou architektonickú štúdiu s podrobnosťami projektu. Prezentácia bola určená verejnosti, prítomní mali možnosť vyjadriť svoj názor na navrhované zmeny a diskutovať priamo s autormi.

Video z prezentácie štúdie si môžete pozrieť zo záznamu, štúdia je k dispozícii na stiahnutie vo formáte PDF (88 strán, veľkosť 14,2 MB).

Svoje podnety a pripomienky k štúdii môžu záujemcovia posielať prostredníctvom online formuláru do 10. októbra. Po posúdení odborom územného rozvoja a koncepcií mestského úradu budú podnety občanov zahrnuté do požiadaviek pre stavebnú dokumentáciu revitalizácie sídliska a spolu s odborným stanoviskom budú zverejnené v súhrnnej správe z pripomienkovania architektonickej štúdie.

https://www.trnava.sk/userfiles/image/Goliana-celynavrh.JPG
Celý návrh sídliska Linčianska

9 (dvorov) + 1 (centrum)

Návrh stavia na existujúcich kvalitách sídliska, najmä na všadeprítomnej zeleni, ktorú kultivuje a ďalej dopĺňa. Ponúka obyvateľom širšiu paletu rôznorodých spoločných priestorov a možností ich využívania. Pozostáva z niekoľkých zásadných intervencií:

  1. revitalizácia centrálnej časti s objektami občianskej vybavenosti
  2. revitalizácia centrálnej osi
  3. revitalizácia jednotlivých dvorov
  4. nový bežecký chodník
  5. rekonštrukcia peších komunikácií


Centrum a os

V centrálnej časti sídliska sa nachádzajú objekty občianskej vybavenosti. Spolu s priľahlým verejným priestorom sú v súčasnosti v zanedbanom stave. Revitalizáciou tohto priestoru prostredníctvom nového prvku – kolonády sa zvýši jeho pobytová kvalita a vytvorí sa nový univerzálny priestor – piazzetta, ktorá zvýši atraktivitu centra.

Jestvujúca centrálna os je chrbticou obytného súboru. Architekti navrhujú umocnenie jej charakteru ako lineárneho parku s pokojovým režimom. Vzniká tak niečo viac než len tranzitný priestor. Je miestom na odpočinok i na vzájomné stretnutia.

https://www.trnava.sk/userfiles/image/Goliana-centrOs.JPG
Centrálna os sídliska s multifunčným priestorom v strede


Centrálny priestor s piazzettou a kolonádou

Dvory

Charakteristikou navrhovaných dvorov je hustý a vysoký porast stromov, ktoré tvoria intímnejšie prostredie kontrastné s riedkym priestorom medzi jednotlivými skupinami domov na sídlisku. Intenzívnejšie „zalesnenie“ má taktiež priaznivý vplyv na reguláciu lokálnej mikroklímy dvorov a vytvára príjemný chládok v letných mesiacoch. Preferované sú odolné listnaté druhy.

Základnou výbavou dvorov sú ihriská pre deti vo veku do šesť rokov a rôzne typy lavičiek. Tie sú spravidla umiestnené v tieni stromov. Dopĺňajú ich kombinácie spevnených plôch (pigmentovaný betón, tartan, mlat) so športoviskami a hracími plochami. Tie budú na každom dvore iné, aby zabezpečili diverzitu jednotlivých dvorov vo výraze aj po obsahovej stránke.

Návrh jednotlivých dvorov

Dvor 1

Ide o najmenší z riešených dvorov v západnej časti sídliska. Celú plochu pokrýva mlat. Existujúcu zeleň po okrajoch dopĺňajú nové stromy tak, aby vytvorili súvislú korunu. Dvor ponúka rôzne typy posedenia v tieni a herné prvky najmä pre menšie deti, napr. pieskovisko, kolotoče, trampolíny. Súčasťou výbavy dvora je aj vodný prvok – pitná fontánka.

Dvor 2

V súčasnosti sa tu nachádza najväčšie a na športovanie najviac využívané ihrisko na sídlisku. Architekti sem preto navrhujú umiestniť najväčšiu hraciu plochu s umelým trávnikom. Zapustenie ihriska eliminuje vizuálnu bariéru mantinelu a umožňuje sledovanie hier a zápasov z priľahlej plochy na vyššej úrovni.

Dvory 1 a 2

Dvor 3

Nová tartanová plocha ihriska je špecifická svojou morfológiou. Veľký kopec ponúka rôzne prvky na šplhanie, lezenie a šmýkanie. Zvyšnú plochu vypĺňajú malé kopčeky a jama. Zastrešenie vytvára na časti otvoreného priestoru ihriska tieň, k štvorcovému ihrisku prilieha mlatová plocha so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnou fontánkou.

Dvor 4

Tento dvor je charakteristický basketbalovým ihriskom s tribúnou. Stena tribúny má zo zadnej strany úchyty na lezenie a otvory vedúce do „jaskyne”. Štvorcové tartanové ihrisko je z dvoch strán ohraničené mlatovými plochami so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnou fontánkou.

Dvory 3 a 4

Dvor 5

Ako jediný z veľkých dvorov je dvor 5 bez hracej plochy. Má pokojnejší charakter a jeho voľná plocha je vyhradená pre lúku, ktorá je obkolesená zahustenou zeleňou. Lúka umožňuje hrať sa na tráve (napr. frisbee) alebo piknikovať. Zo severnej a južnej strany je lúka ohraničená mlatovými plochami so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnými fontánkami.

Dvor 6

Plocha ihriska je delená stenami na štyri štvorce – prostredia, ktoré sú vybavené na konkrétne aktivity ako streetball, tenis, lezenie či parkour. Ich jednoduché geometrické stvárnenie doplnené o ďalšie abstraktné prvky a perforáciu stien podporuje kreativitu a vymýšľanie nových hier. K ihrisku prilieha mlatová plocha so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnou fontánkou.

Dvory 5 a 6

Dvor 7

Špecifickým objektom dvoru je zapustený amfiteáter s pódiom, ktorý môže okrem hier slúžiť aj na menšie sídliskové podujatia alebo susedské stretnutia. Zvyšok štvorcovej plochy je doplnený o basketbalový kôš, objekty na lezenie a plazenie, prvky na sedenie a prestrešenie. Južne k ihrisku prilieha mlatová plocha so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnou fontánkou.

Dvor 8

Najvýchodnejší dvor je delený na tri pásy. Nachádza sa tu mlat so sedením pod korunami stromov, hernými prvkami pre najmenšie deti a pitnou fontánkou, priestorom prechádza stredový pás zelene a pás z pigmentovaného betónu s multifunkčným ihriskom.

Dvory 7 a 8

Dvor 9

Ide o podobné riešenie ako pri dvore 1. Celú plochu pokrýva mlat a existujúca zeleň je doplnená o nové stromy tak, aby vytvorili súvislú korunu. Dvor ponúka rôzne typy posedenia v tieni a herné prvky najmä pre menšie deti, napr. pieskovisko, kolotoče, trampolíny a hojdačky. Súčasťou výbavy dvora je aj vodný prvok – pitná fontánka.

Dvor 9

Bežecký chodník

Osobitým prvkom návrhu je 1 500 m dlhý bežecký chodník, ktorý sa kľukatí väčšinou územia obytného súboru a prechádza jednotlivými dvormi. Je príležitosťou zažiť verejný priestor sídliska vo svojej rozmanitosti.

Viac o návrhu a ďalších podrobnostiach si môžete prečítať v architektonickej štúdii (na stiahnutie vo formáte PDF – 14,2 MB) alebo si pozrieť vo videu, v ktorom štúdiu prezentuje jeden z jej autorov architekt Martin Jančok (súbor MOV, 184 MB).